Home / Vocabulary
A+ R A-

Vocabulary
Ա
1. Ազն – ազգ, սերունդ- nation, generation
2. Ածեմ – բերել – to bring
3. Ակն – աչք - eye
4. Ակն ունիմ – ակնկալել – to anticipate
5. Ամբառնամ – բարձրացնել – to lift
6. Ամենայն – ամեն, ամբողջ, բոլոր – all, whole
7. Այլ – բայց, սակայն, իսկ, ուրիշ, մյուս – other, but, next
8. Այր – մարդ, տղամարդ, ամուսին – man, husband
9. Անգոսնեմ – նախատել- to reprove
10. Անդ – այնտեղ - there
11. Անդունդք – անդունդ, դժոխք - hell
12. Անդր – այնտեղ - there
13. Անդրէն – նորից, կրկին - again
14. Անկանիմ – ընկնել – to fall
15. Անհնարին – անկարելի, շատ, սաստիկ – impossible (also superlative form)
16. Անտի – այնտեղից – from there
17. Առաջի – առաջ, առջև, դիմաց – in front of
18. Առնեմ – անել, կատարել – to do
19. Առնում – առնել, վերցնել – to take
20. Արգելում – արգելել – to forbid
21. Արդ – հիմա, այժմ, ուրեմն - now
22. Արկանեմ – գցել, նետել – to drop
23. Արտաքոյ – դուրս – out, outside
24. Աւաղեմ – ափսոսալ –to regret
25. Աւել ածեմ – ավլել – to broom

Բ

1. Բան- խոսք, միտք, գաղափար – word, thought, idea
2. Բառնամ – վերցնել, բարձել, վերացնել – to take, to abolish
3. Բարբառ – խոսք, ձայն, լեզու – speech, voice, language
4. Բարւոք – բարի, պարարտ – good, lush
5. Բաց – հեռու, բաց – far, open
6. Բիւր – 10.000, անթիվ, անհամար – 10.000, innumerable, countless
7. Բնաւ – համայն, բոլոր – entire, all
8. Բրեմ – փորել – to dig

Գ

1. Գէշ – դիակ - corpse
2. Գտանեմ – գտնել – to look for, to find

Դ

1. Դառնամ – վերադառնալ, դարձի գալ, շրջվել – to return, to turn
2. Դատիմ – դատել – to judge
3. Դէպ լինի – պատահում է այնպես – it happens that…
4. Դիւրեմ – հանգիստ տալ, հեշտացնել – to facilitate, to make it easy

Ե

1. Եթէ – թե, եթե – if, that
2. Եղեւ – եղավ – happened, took place
3. Երագ – արագ – fast, quick
4. Երբէք – երբեմն, մի ժամանակ, երբևէ – never, once
5. Երեքտասան – տասներեք - thirteen
6. Երկիր պագանեմ – երկրպագել – to bow down
7. Երկնեմ – երկունքի ցավերով բռնվել –to give birth
8. Եւ - և, ու, նաև, ինչպես նաև, էլ, բայց, այլ, սակայն – and, as, but
9. Եւս - ևս, էլ, այլևս – and, ever

Զ

1. Զ – նախդիր, որոշյալ առում – ‘z’ preposition, definite article
2. Զահի հարկանեմ – վախենալ – to fear
3. Զանգիտեմ - վախենալ, սարսափել – to fear
4. Զգենում – հագնել – to wear
5. Զերեկորին - երեկոյան – in the evening
6. Զերծուցանեմ – ազատվել – to free
7. Զի – որովհետև, որպեսզի, քանզի – because, for
8. Զի՞ - ինչո՞ւ, ինչի՞ համար, ինչպե՞ս – why?
9. Զիա՞րդ - ինչպե՞ս, ինչո՞ւ, ինչի՞ համար – how?
10. Զկնի – հետո, հետևից – after
11. Զհետ – հետևից, հետո - after
12. Սկիզբն առնեմ – սկսել – to start, to commence
13. Զտիւ և զգիշեր – ցերեկ և գիշեր – day and night

Է

1. Էր երբեմն – մի ժամանակ կար – once upon a time…

Ը

1. Ըմբռնեմ – բռնել – to catch
2. Ընդունիմ – ընդունել, ստանալ – to receive, to get
3. Ընկենում – գցել, նետել – to throw

Թ

1. Թաւալիմ – գլորվել – trundle
2. Թաւալեցուցանեմ- գլորել – to trundle
3. Թողում- թողնել, ներել, զիջել – to leave, to forgive, to yield

Ժ

1. Ժահահոտ – գարշահոտ - noisome
2. Ժուժկալ- չափավոր - abstinent

Ի

1. Ի բաց – դուրս, հեռու – outside, far
2. Ի բացեայ –դուրս, հեռվից –outside, from far away…
3. Ի բաց կամ – հեռու կանգնել – to stay far
4. Իբրեւ – իբրև, որպես, երբ, մոտավորապես – as, like, when, about
5. Ի դէպ – հարմար, պատշաճ – appropriate, suitable
6. Ի խնդիր – փնտրելու – in order to find
7. Ի հասարակ գիշերի – կեսգիշերին – in the midnight
8. Ի հեռաստանէ – հեռվից – from far away
9. Ի մէջ – մեջ, մեջտեղ – in, in the middle
10. Ի միասին – միասին - together
11. Ի միջի – մեջ – in
12. Ի միտ առնում – հասկանալ, կռահել – to understand, to realise
13. Ի ներքոյ – տակը, ներքևում - under
14. Ինչ – ինչք, ունեցվածք, մի բան, ինչ որ բան – property, thing, something
15. Ի վերայ – վրա(ն) – on (smth.)
16. Ի տարապարտուց – իզուր տեղը – in vain
17. Իւր – իր, իրեն, իր համար – his/her, for him/her
18. Ի քէն – քեզնից – from you

Լ

1. Լինիմ – լինել – to be
2. Լնում – լցնել, բավարարել – to fill, to satisfy
3. Լուծանեմ – քանդել, լուծել, քայքայել – to destroy, to disrupt
4. Լուցանեմ – վառել – to light
5. Լսելիք – ականջ - ear

Խ

1. Խաղամ – շարժվել – to move
2. Խաշն – հոտ (ոչխարների) - flock
3. Խարխարեմ – քանդել, քրքրել – to rake, to destroy
4. Խլեմ ի բաց – դուրս քաշել – take out
5. Խնդրեմ – փնտրել, խնդրել – to seek, to search, to ask for
6. Խոտորեմ – շուռ տալ – to turn
7. Խորխորատ – փոս – pit

Ծ

1. Ծախեմ – ծախսել, մսխել – to waste
2. Ծաղր առեմ – ծաղրել – to mock
3. Ծունր դնեմ – ծնրադրել – to genuflect

Կ

1. Կազմեմ – կարգի բերել, շինել, ստեղծել – to tidy, to bild, to create
2. Կալնում – բռնել, վերցնել, ընդունել – to catch, to receive
3. Կամ – կամք, գոյություն ունենալ, կանգնել, մնալ – will, to stand, to remain
4. Կանգնեմ – կանգնեցնեմ – to stand
5. Կատարած – վերջ, վախճան – end, death
6. Կարդամ – կանչել, դիմել – to call, to address
7. Կարեմ – կարողանալ – to be able to
8. Կարի – չափազանց շատ, սաստիկ – too much, very (also superlative form)
9. Կեամ – ապրել, բնակվել (to live)
10. Կթեմ – քաղել, կթել – to reap
11. Կլանեմ – կուլ տալ – to swallow
12. Կոչեմ – կանչել, հրավիրել, անվանել – to call, to invite, to name
13. Կորուսանեմ – կորցնել, կործանել – to lose, to destroy

Հ

1. Հաճիմ – հավանել, համաձայնվել – to like, to agree
2. Հայիմ – նայել – to look, to watch
3. Հայցեմ – խնդրել – to ask for
4. Հանգչիմ – հանգստանալ, մեռնել – to have rest, to die
5. Հանդերձ – հագուստ, միասին – cloth, together
6. Համեն զոգի – շունչը փչել – to expire
7. Հատանեմ – կտրել, հափշտակել – to cut, to kidnap
8. Հատուած – կտրվածք - cut
9. Հարկանեմ – խփել, ջարդել, հարվածել – to hit, to strike,
10. Հարկիմ – հարկադրվել, ստիպվել – to be obliged
11. Հրեշտակ – սուրհանդակ, պատգամաբեր - angel

Ձ

1. Ձայն ածեմ – ձայն հանել – make a voice
2. Ձգեմ – ձգել, նետել, արձակել – to stretch, to throw, to free

Ճ

1. Ճանապարհք – ճանապարհ, վարք, բարք – way, path, lifestyle
2. Ճարակեմ – արածել, ուտել – to pasture, to eat
3. Ճեպով – շտապ – in hurry

Մ

1. Մատչիմ – մոտենալ – to approach
2. Մատուցանեմ – մատուցել – to serve
3. Մեկնեմ – բաժանել, զատել, բացատրել, մեկնաբանել – to separate, to explain, to comment
4. Մեղանչեմ – մեղք գործել – to sin
5. Մետասան- տասնմեկ - eleven
6. Միանգամայն – միանգամից, անմիջապես – immediately
7. Մի ըստ միոջէ – մեկը մեկի ետևից – one after one
8. Միով բանիւ – մի խոսքով – in one word
9. Մուծանեմ- մտցնել – to enter

Յ

1. Յաղագս – մասին, համար – about, for
2. Յաճախեմ – սաստկանալ, հաճախանալ – redouble
3. Յայնժամ – այն ժամանակ - then
4. Յայնկոյս – այն` մյուս կողմը – on the other side
5. Յայսմհետէ – այսուհետ – from now
6. Յանդիման – առջև, դիմաց – in front of
7. Յենում – հենվել – to lean
8. Յետ – հետո, վերջ – after
9. Յո՞- ո՞ւր – where?
10. Յոյժ – խիստ շատ, սաստիկ – too much, (also superlative form)
11. Յորժամ – երբ, եթե – when, if
12. Յուղարկեմ – ուղարկել – to send

Ն

1. Նայիմ – նայել – to watch
2. Ներքին – ներսի, ներքևի - in
3. Նկրտիմ – ջանալ – to make effort

Շ

1. Շինուած – շենք, կառույց - building
2. Շիջանիմ – հանգչել -

Ո

1. Ո – ով, ով որ – who
2. Ողջոյն – ողջույն, ամբողջ – all, whole
3. Ոմն – մեկը – one, (exp. a man)
4. Ո՞չ ապաքէն - չէ՞ որ…- isn’t it?
5. Ունիմ – բռնել, տիրել, պատել, ունենալ – to catch, to dominate
6. Ունջ – ծայր, հատակ – edge, floor
7. Ուստի՞ - որտեղի՞ց – where from?
8. Ուստի – հետևաբար, ուստի - thus
9. Ուրեք – մի տեղ – in a place (ind.)
10. Ոք – մեկը, մի մարդ – one, a man

Չ

1. Չիք – չկա – there is no…
2. Չորեքեան – չորսն էլ – four of them

Պ

1. Պաշտօն – պաշտամունք, ծառայություն – worship, service
2. Պատահիմ – հանդիպել, արժանանալ – to meet
3. Պատառեմ յակօսս- ակոսների բաժանել – to make grooves
4. Պատասխանի տամ – պատասխանել – to answer
5. Պատարագ – նվեր, զոհ – gift, sacrifice
6. Պատրեմ – խաբել – to lie
7. Պարտասիմ – հոգնել – to get tired

Ս

1. Սակառ – զամբյուղ - basket
2. Սանդարամետ – գետնի խորք, դժոխք - hell
3. Սատակեմ- սատկեցնել, սպանել – to kill
4. Սեաւ - սև - black
5. Սոյն – սույն, այս, սա - this
6. Ստացող- տեր, ստեղծող – owner, creator
7. Ստուգիւ- իսկապես, իրոք - really


Վ

1. Վաղիւ – առավոտյան, վաղը – in the morning
2. Վաղվաղակի – իսկույն, անմիջապես – immediately
3. Վասն – մասին, համար – about, for
4. Վասն այնորիկ – նրա համար – for him/her/that
5. Վասն որոյ – որի համար - for him/her/that
6. Վասն զի – քանի որ - because
7. Վաստակիմ – հոգնել, տառապել – to get tired, to suffer
8. Վարեմ – քշել, վռնդել – to repel
9. Վեշտասան – տասնվեց - sixteen
10. Վնաս առնեմ – վնասել – to injure, to damage

Տ

1. Տամ – տալ – to give
2. Տամ թոյլ – թույլ տալ – to permit
3. Տարածանեմ – տարածել, սփռել – to spread
4. Տարաշխարհ – օտար երկիր – foreign country
5. Տիւ – ցերեկ – daytime
6. Տուր եւ առութիւն – առևտուր - trade


Ց
1. Ցանգ – ցանկապատ – fence
2. Ցանկամ – ցանկանալ, ուզել – to want, to wish
3. Ցասնում – զայրանալ – to get angry
4. Ցոյցք – ապացույցներ, նշաններ – proofs, signs
5. Ցորեան – ցորեն - wheet
6. Ցուցանեմ – ցույց տալ – to show

Փ

1. Փոխիմ ի կենցաղոյս – մեռնել – to die
2. Փող հարում – փող հնչեցնել – to blow the trumpet
3. Փութով – շտապ - quick

More in this category: Grabar sayings »
casus telefon
casus teleon
casus telefon