Home / Grabar sayings
A+ R A-

Grabar sayings

Գրաբարյան ասույթներ

1. Երկիւղ թերահաւատութեան է նշանակ:

(Երկյուղը թերահավատության նշան է:)

2. Նեղութիւնք զհամբերութիւն գործեն:

(Նեղությունները համբերություն են կերտում:)

3. Բազումք են կոչեցեալք, եւ սակաւք ընտրեալք:

(Շատ են կանչվածները, բայց սակավ` ընտրյալները:)

4. Ամենայն չարիք մտանեն ի միտս մարդոյ յանուսումնութենէ:

(Բոլոր չար բաները մարդու միտքն են մտնում տգիտությունից:)

5. Տուք զկայսերն կայսեր եւ զԱստուծոյն Աստուծոյ:

(Տվեք կայսրինը` կայսեր և Աստծունը` Աստծուն:)

6. Ճանաչել զիմաստութիւն եւ զխրատ, իմանալ զբանս հանճարոյ:

(Ճանաչել իմաստությունն ու խրատը, իմանալ հանճարի խոսքերը:)

7. Մարգարէ յիւրում գաւառի պատիւ ոչ ունի:

(Մարգարեն իր գավառում պատիվ չունի:)

8. Վկայութիւն իմ ճշմարիտ է, զի գիտեմ ուստի եկի եւ յո երթամ:

(Իմ վկայությունը ճշմարիտ է, քանզի գիտեմ թե որտեղից եմ եկել և ուր եմ գնում:)

9. Իմաստուն կանայք շինեցին տունս, իսկ անզգամքն ձեռօք իւրեանց կործանեցին:

(Իմաստուն կանայք տներ շինեցին, իսկ անզգամներն իրենց ձեռքերով կործանեցին:)

10.Վա՛յ որ պահէ զագահութիւն չար ի տան իւրում:

(Վայ նրան, ով չար ագահությունը պահում է իր տանը:)

11.Մի՜ նիւթեր բարեկամի քում չարիս, որ հեցեալ եւ յուսացեալ իցէ ի քեզ:

(Դավեր մի՛ նյութիր քո բարեկամի դեմ, որ հույսը դրել է քեզ վրա:)

12.Մ՜ի ստանար նախատինս յարանց չարաց, եւ մ՜ի նախանձիր ընդ ճանապարհս նոցա:

(Չար մարդկանցից նախատինք մի՛ ստացիր, և նրանց կյանքին մի՛ նախանձիր:)

13.Ոչ օգնեսցեն գանձք անօրինաց, այլ արդարութիւն փրկէ ի մահուանէ:

(Գանձերն անօրեններին չեն օգնելու, բայց արդարությունը փրկում է մահվանից:)

14.Բրդեա’ քաղցելոց զհաց քո, եւ զաղքատն անյարկս տար ի տուն քո:

(Աղքատներին տուր քո հացը, իսկ անօթևան աղքատներին տար քո տունը:)

15.Ի հաւատոյ եւ յուսմանէ տգէտք երեւին, եւ ի գործս` ծոյլք:

(Հավատի և ուսման մեջ տգետ են երևում և գործի մեջ` ծույլ:)

16.Երանի որոց ոչ իցէ տեսեալ եւ հաւատասցեն:

(Երանի նրանց, որ չեն տեսնի բայց կհավատան:)

17.Ոչ է բարւոք առնուլ զհաց ի մանկանց եւ արկանել շանց:

(Պատշաճ չէ մանուկներից վերցնել հացն ու այն նետել շների առջև:)

18.Կոյր զրկի ի ճառագայթից արեգական, եւ տգիտութիւն զրկի ի կատարեալ կենաց:

(Կույրը զրկվում է արեգակի ճառագայթներից, իսկ տգետը` կատարյալ կյանքից:)

19.Զգո’յշ լերուք յամենայն անիրաւութեանց:

(Զգույշ եղեք բոլոր անիրավություններից:)

20.Իրաքանչիւր ծառ ի պտղոյ իւրմէ ճանաչի:

(Յուրաքանչյուր ծառ իր պտղից է ճանաչվում:)

21.Ի յաւելուածոյ սրտի խօսի բերան նորա:

(Սրտի ավելցուկից է խոսում նրա բերանը:)

22.Վկայ սուտ առանց պատժի ոչ լիցի:

(Սուտ վկան ռանց պատժի չի մնա:)

23.Ոչ ոք կարէ երկուց տերանց ծառայել. կամ զմին ատիցէ եւ զմեւսն սիրիցե, կամ մին սիրիցէ եւ զմեւսն արհամարհիցէ:

(Ոչ ոք չի կարող երկու տերերի ծառայել. կամ մեկին կատի և մյուսին կսիրի, կամ մեկին կսիրի և մյուսին կարհամարհի:)

24.Այր պակասամիտ արհամարհէ զընկերն:

(Պակասամիտ մարդն արհամարհում է իր ընկերոջը:)

25.Ամենայն մարմին որպէս հանդերձ մաշի:

(Ամեն մի մարմին հագուստի պես մաշվում է:)

26.Ի ծագել արեգական կորնչին աստեղք:

(Արեգակի ծագելու ժամանակ աստղերը կորչում են:)

27.Ես եմ հովիւն քաջ, եւ ճանաչեմ զիմսն եւ ճանաչիմ յիմոցն:

(Ես եմ բարի հովիվը և ճանաչում եմ իմիններին և ճանաչվում եմ իմինների կողմից:)

28.Հունձք բազում են եւ մշակք` սակաւ:

(Հունձքը առատ է, բայց մշակները` սակավ:)

29.Այրին այն տառապեալ շատ արկ քան զամենեսեան:

(Այն տառապյալ այրին բոլորից ավելի շատ գցեց:)

30.Ոչ ոք լուցանէ զճրագ եւ թաքուցանէ ընդ կարասեաւ կամ դնէ ընդ մահճօք. այլ ի վերայ աշտանակի:

(Ոչ ոք չի վառում ճրագն ու այն թաքցնում կարասի տակ կամ դնում մահճի տակ, այլ աշտանակի վրա է դնում:)

31.Ոչ կարէք Աստուծոյ ծառայել եւ մամոնայի:

(Չեք կարող և՛ Աստծուն ծառայել, և՛ մամոնային:)

32.Ոչ հացիւ միայն կեցցէ մարդ, այլ բանիւ, որ ելանէ ի բերանոյ Աստուծոյ:

(Ոչ միայն հացով կապրի մարդ այլ ամեն մի խոսքով, որ ելնում է Աստծո բերանից:)

33.Խնդալ ընդ խնդացողս, լալ ընդ լացողս:

(Խնդալ խնդացողների հետ, լացել լացողների հետ:)

34.Յորժամ երթայցես ընդ ոսոխի քում առ իշխանն, ի ճանապարհի տուր զհաշիւն զերծանել ի նմանէ:

(Երբ քո թշնամու հետ գնաս իշխանի մոտ, ճանապարհին տուր նրա հաշիվը` նրանից ազատվելու համար:)

35.Իմաստութիւն ծածկեալ եւ գանձ անյայտ, ո’ր օգուտ է յերկոցունց:

(Ծածկված իմաստություն և անհայտ գանձ, ո՛րն է երկուսից օգտակար:)

36.Եւ որպէս կամիք թէ արասցէն ձեզ մարդիկ, այնպէս արասջիք եւ դուք նրանց:

(Եւ ինչպես որ կամենում եք, որ մարդիկ ձեզ անեն, նույնպես և դուք արեք նրանց:)

37.Որ փորէ խորխորատ ընկերի իւրում` ինքն Éցցէ զնա:

(Ով փոս է փորում իր ընկերոջ համար, ինքն էլ կլնցնի այն:)

38.Որդւոյ նենգաւորի բարի ինչ մի’ լինիցի:

(Նենգավորի որդուն որևէ բարի բան չի լինի:)

39.Շրթունք ճշմարիտք հաստատեն զվկայութիւն:

(Ճշմարիտ շրթունքները հաստատում եմ վկայությունը:)

40.Ծառայ իմաստուն տիրեսցէ տերանց անմտաց:

(Իմաստուն ծառան կտիրի անմիտ տերերին:)

41.Ի միում մարմնի անդամս բազումս ունիմք, եւ անդամքն ամենայն զնոյն գործ ունին:

(Մի մարմնում բազում անդամներ ունենք, սակայն բոլոր անդամները նույն գործն ունեն:)

42.Ամենեքեան որ սուր առնուցուն` սրով անկանիցին:

(Բոլոր նրանք, ովքեր սուր են վերցնում, սրով էլ կընկնեն:)

43.Ուր նախանձ, անդ է անկարգութիւն եւ ամենայն իրք չարք:

(Ուր նախանձ կա, այնտեղ անկարգություն և ամեն տեսակի չար բաներ կլինեն:)

44.Եթէ ոչ հատն ցորենոյ անկեալ յերկիր մեռանիցի, ինքն միայն կայ, ապա եթէ մեռանիցի, բազում արդիւնս առնէ:

(Եթե ցորենի հատիկը հողի մեջ ընկնելով չմեռնի, ինք միայն կմնա, բայց եթե մեռնի, բազում արդյունք կտա:)

45.Ուր գանձն ձեր է, անդ եւ սիրտք ձեր եղիցին:

(Ուր ձեր գանձերն են, այնտեղ էլ կլինեն ձեր սրտերը:)

46.Անզգամն անգոսնէ զխրատ հօր իւրոյ:

(Անզգամն արհամարհում է իր հոր խրատը:)

47.Ոյք ուտեն զիս` տակաւին քաղցիցեն, եւ ոյք ըմպեն զիս` տակաւին ծարաւեսցին:

(Ովքեր ուտում են ինձ, դեռևս պիտի քաղցեն, և ովքեր ըմպում են ինձ, դեռ կծարավեն: )

casus telefon
casus teleon
casus telefon